Szkoła Podstawowa nr 39 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu systemowego pn.:„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III wrocławskich szkół podstawowych”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektów systemowych w ramach działania 9.1.2 wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Projekty te stanowią kluczowy element polityki oświatowej.

 

Głównym celem projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych” jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju 8327 uczniom/uczennicom w klasach I-III w 72 wrocławskich szkołach podstawowych, uwzględniającego zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów, w okresie od września 2011 do lutego 2013 r.

 

W naszej szkole wsparcie jest udzielane w ramach następujących bloków zajęć:

Blok I – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji realizowane formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Blok II - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych realizowane w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Blok III - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Blok V - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy.

 

W ramach zajęć we wszystkich blokach każdy uczeń jest objęty minimum 30-godzinnym udziałem w projekcie. W naszej szkole aktualnie w projekcie uczestniczy 20 uczniów i uczennic. Od września 2012 roku do projektu zostanie zrekrutowanych kolejnych 16 uczniów, którzy zakończą go w styczniu 2013 roku. Łączna liczba dzieci objętych projektem, to 36 uczniów i uczennic naszej szkoły.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu systemowego pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowychmożna znaleźć na stronie internetowej www.zojm.wroclaw.pl (zakładka: Projekty unijne) lub u koordynatora szkolnego projektu - p.Doroty Majk.

 

 

ZAPRASZAMY

ipn11.jpg [300x275]

  • Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów od grudnia 2016 roku wspiera finansowo naszą placówkę