REGULAMIN WOLONTARIATU SZKOLNEGO

 1. Członkiem wolontariatu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 39 im. Księdza Jana Twardowskiego we Wrocławiu, który dostarczył do szkolnej koordynatorki w terminie do końca października br:

 a/ wypełnione i podpisane: deklarację i kwestionariusz

 b/ zgodę rodziców/opiekunów prawnych na samodzielne działania w wolontariacie

 2. Zasady pracy wolontariusza. Wolontariusz:

 • wolontariusz bierze udział w spotkaniach organizacyjnych organizowanych przez koordynatora (obecność obowiązkowa),
 • jest zobowiązany sumiennie wykonywać podjęte zadania, w przypadku niemożności szuka zastępstwa lub zgłasza to koordynatorowi lub opiekunowi danego działania w instytucji zewnętrznej,
 • pracuje sumiennie i systematycznie przez cały rok,
 • bierze udział w szkoleniach proponowanych przez szkolnego koordynatora wolontariatu,
 • godnie reprezentuje szkołę podczas uroczystości związanych z wolontariatem,
 • zobowiązuje się dostarczyć zgodę rodziców w odpowiednim czasie przed planowaną jednorazową akcją, która odbywać się będzie w obecności szkolnej koordynatorki ( w takim wypadku konieczna jest dodatkowa zgoda rodziców/opiekunów dziecka).
 • systematycznie czyta informacje o szkolnych działaniach wolontariatu na stronie internetowej szkoły - AKTUALNOŚCI,
 • systematycznie zbiera potwierdzenia swoich działań w Dzienniczku Wolontariusza i gdy jest to możliwe, sporządza dokumentację fotograficzną.
 • pod koniec roku składa sprawozdanie i Dzienniczek Wolontariusza z potwierdzonymi swoimi całorocznymi działaniami.

Uczestnictwo w wolontariacie nie może mieć negatywnego wpływu na wyniki ucznia w nauce.

3. Warunki otrzymania wpisu na świadectwie za działalność w wolontariacie:

Koordynatorka Szkolnego Wolontariatu na podstawie przedstawionego Dzienniczka Wolontariusza

oraz sprawozdania z działań w danym roku szkolnym ustala stopień zaangażowania wolontariusza i decyduje o wystawieniu zaświadczenia o aktywnym udziale w danym roku szkolnym w Wolontariacie. Wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia oraz według obowiązującego prawa dokonuje wpisu na świadectwie.

Wrocław, 11.09.2018 r.

 

Tu możesz pobrać załączniki

 dziennik_wolontariusza_20172018_1.doc

 zgoda_rodzicow.doc

regulamin_programu_my_dla_swiata_zyj_kolorowo_1.pdf

 

Podziękowania

 Zdjęcie

 Zdjęcie

 Zdjęcie

W szkolnym Kole Wolontariatu w roku szkolnym 2017/2018 zapisanych jest około 28 wolontariuszy, są to uczniowie klas III – VII.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służyć tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat również rozwija wśród uczniów postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzenia czasu wolnego.

Współpracujemy z Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu oraz Fundacją  Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Za swoje działania otrzymaliśmy dyplomy i podziękowania.

 

 


 
 

 • Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów od grudnia 2016 roku wspiera finansowo naszą placówkę